Офіційні правила участі у онлайн-Проєкті «ГРА В ДОВГУ»

(надалі – Правила/Офіційні правила)

1. Організатором та Виконавцем онлайн-Проєкт «ГРА В ДОВГУ» (надалі – «Проєкт») є ТОВ “ЕЛАЄНС”, що знаходиться за адресою:01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд. 14  (надалі – Організатор).

2. Проєкт проводиться на території України, окрім тимчасово окупованих територій та території проведення Операції об’єднаних сил (ООС) на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (надалі – Місце/Територія проведення Марафону).

3. Загальний період проведення Проєкту: з «11» січня 2021 року до «31» березня 2021 року включно (надалі – Період проведення Проєкту). 

4. Проєкт не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. 

5. До участі у Проєкті запрошуються дієздатні громадяни України, яким на момент проведення Проєкту виповнилося, які постійно проживають на території України, зареєструвались у відповідній формі реєстрації та які в Період проведення Проєкту виконали умови, викладені в даних Правилах (надалі – Учасники/Учасники Проєкту).

6. Учасниками Проєкту не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил: 

— особи, що не проживають на території України на постійній основі або проживають на території АРК та в зоні проведення ООС;

— повнолітні особи, уповноважені дієздатні представники яких (батьки/усиновлювачі/піклувальники) постійно не проживають на території України або постійно проживають на тимчасово непідконтрольних територіях окремих районів Донецької та Луганської областей та тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим;
— особи, що не зареєструвались у встановленому порядку та/або не прийняли ці Правила.

7. Участь у Проєкті недієздатних та обмежено дієздатних осіб здійснюється через їхніх законних представників у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

8. Організатор Проєкту не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Проєкту.

9. Учасники зобов’язуються:

9.1. Дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

9.2. Вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах, або у відповідних формах для реєстрації;

9.3. Свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Проєкту;

9.4. Не передавати іншим особам відео,-аудіозаписи лекцій, записувати та/або викладати їх в загальний доступ, що дозволяє ознайомитись з ними необмеженої кількості осіб;

9.4. Не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника у Проєкту.

10. Беручи участь у Проєкту, Учасник погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.

11. Беручи участь у Проєкті, Учасник розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Організатором/Виконавцем або залученими ним третіми особами з метою проведення Проєкту, вчинення всіх необхідних пов’язаних з ним дій (в тому числі, але не виключно, інформування про результати Проєкту як в рекламі, так і в інший спосіб), а також подальшого можливого надсилання Учаснику інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/активності/акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними цими Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники тим самим надають згоду на обробку таких даних (в тому числі на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем без отримання додаткового, окрім визначеного в цих Правилах, дозволу на здійснення такої обробки) персональних даних з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими ним особами та підтверджують своє повне розуміння та необхідну поінформованість щодо мети обробки інформації, що надається. Обробка персональних даних здійснюється Організатором з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження.

12. Беручи участь в Проєкті, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним під час реєстрації інформації про себе Організатором, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам, які задіяні в реалізації Проєкту) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища або інших матеріалів про нього для цілей реалізації Проєкту без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

13. Беручи участь у Проєкті, кожен Учасник підтверджує, що з моменту початку його участі у Проєкту він належним чином повідомлений (без необхідності додаткового письмового повідомлення) про мету збору його персональних даних, зокрема наданих ним під час реєстрації, та ознайомлений з правами, передбаченими Законом України «Про захист персональних даних» (на отримання відомостей про місце розташування Організатора як володільця/розпорядника його персональних даних; вимагати від Організатора як володільця/розпорядника його персональних даних, уточнення своїх персональних даних; застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних).

14. Беручи участь у Проєкті, кожен Учасник підтверджує свою згоду на обробку персональних даних. Організатор/Виконавець в подальшому не зобов’язуються вчиняти додаткові дії пов’язані з отриманням згоди на обробку таких персональних даних.

15. Учасник Проєкту, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу участь у Проєкті.

16. Учасник Проєкту, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь у Проєкті. Організатор залишає за собою право відсторонити від участі у Проєкті Учасників, які порушили положення та вимоги даних Правил.

17. Для участі у Проєкті особі, що відповідає вимогам п. 3 Правил, необхідно зареєструватись згідно встановленої процедури та прийняти умови цих Правил.

18. Організатор не несе відповідальності за роботу та будь-які помилки операторів Інтернет зв’язку внаслідок яких електронні відправлення/листи/коментарі не надійшли, надійшли із запізненням, їх було загублено чи пошкоджено.

19. Організатор не несе відповідальності за невиконання зобов’язань, зазначених в цих Правилах, у разі настання будь-яких форс-мажорних обставин, зокрема, але не виключно таких як: стихійні лиха, пожежі, повені, епідемії, карантинні заходи, військові дії будь-якого характеру, блокади, терористичні акти, зміни у чинному законодавстві України, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

20. Учасник, що вважається на розсуд Організатора таким, що порушив будь-які правила Проєкту, в будь-якому випадку втрачає право на участь в Проєкті та підлягає виключенню зі списку Учасників Проєкту. Рішення про відмову в наданні зазначеної можливості приймає Організатор. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. Організатор не повинен давати пояснення щодо прийняття того чи іншого рішення.

21. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором, яке не підлягає оскарженню.

22. Якщо будь-яке положення цих Правил буде визнане недійсним чи таким, яке не відповідає вимогам законодавства України, ці Правила залишаються чинними та продовжують діяти без цього положення, або у разі неможливості подальшої дії цих Правил, рішення щодо Правил приймається Організатором.

23. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Проєкті кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися та зобов’язується їх виконувати, що він ознайомлений з правами, які стосуються обробки та зберігання його персональних даних.

24. Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками Проєкту, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

25. Організатор залишає за собою право скасувати Проєкт та/або змінити умови Проєкту у будь-який момент.

26. Інформування Учасників проводиться шляхом розміщення даних Правил на сайті протягом усього Періоду проведення Проєкту.

27. Ці Правила набувають чинності з дати їх оприлюднення на сайті https://fondy.ua/gra-v-dovgu-legal/. Дані Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Проєкту, із дотриманням вимог чинного законодавства України. Вказані зміни можливі у випадку їхнього затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

Чат