Комісійна винагорода утримується Фінансовою Компанією за рахунок Отримувача шляхом зменшення суми переказу, який підлягає зарахуванню на поточний або картковий рахунок Отримувача, на суму комісійної винагороди Фінансової Компанії.

Публічний договір

про надання фінансових послуг з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків
Преамбула

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЕЛАЄНС”» (свідоцтво Нацкомфінпослуг про реєстрацію фінансової установи серії ФК № 419 від 22.10.2013, ліцензія НБУ на надання фінансових платіжних послуг (переказ коштів без відкриття рахунків) від 30.04.2023 № 21/778-рк) (далі за текстом – Фінансова Компанія) укласти договір на Переказ грошових коштів у національній валюті без відкриття рахунків з будь-якою юридичною особою, фізичною особою-підприємцем або фізичною особою, яка тимчасово або постійно проживає на території України, яка має повну та нічим не обмежену правоздатність і дієздатність, а також усвідомлює юридичне значення своїх дій та їх правові наслідки.

Якщо Ви не згодні з будь-яким із пунктів цього Договору, чи Вам не зрозуміле яке-небудь положення цього Договору, пропонуємо Вам відмовитися від запропонованих послуг, оскільки даний Договір є договором приєднання (стаття 634 Цивільного кодексу України) і може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого Договору в цілому.

Терміни, що використовуються в цьому договорі, та їхні визначення

Авторизація операції (Авторизація) – процедура отримання дозволу на проведення операції з використанням Платіжної картки.

Апаратно-програмний комплекс (АПК) – сукупність взаємодіючих між собою апаратних засобів, прикладного програмного забезпечення та каналів зв’язку, що утворюють засіб для збору, захисту, обробки, зберігання і передавання даних.

Банк-еквайр – банківська установа, член (учасник) міжнародної платіжної системи (далі – МПС), із яким у Фінансової Компанії укладено договір на еквайринг операцій із використання Платіжних карток.

Ініціатор – особа, яка на законних підставах ініціює платіжну операцію шляхом формування та/або подання відповідної Платіжної інструкції із застосуванням платіжного інструмента. Для цілей цього Договору до Ініціаторів належать Платник та Отримувач / Одержувач.

Картковий рахунок – поточний / особовий рахунок, операції за яким здійснюються з використанням Платіжної картки.

Клієнт – юридична особа, фізична особа-підприємець або фізична особа, яка має відкритий поточний або Картковий рахунок у банківській установі та звернулася до Фінансової Компанії по надання платіжної послуги. Для цілей цього Договору Клієнтом є Платник та/або Отримувач.

Комісія – сума коштів, яку сплачує Платник або Отримувач на користь Фінансової Компанії за здійснення операції з Переказу коштів.

Міжнародна платіжна система (МПС) – платіжна система, в якій платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою діяльність на території двох і більше країн та забезпечує проведення Переказу коштів у межах цієї платіжної системи, у тому числі з однієї країни в іншу. Під МПС розуміються Visa і Mastercard.

Переказ коштів (Переказ) – платіжна операція, зміст якої полягає в русі певної суми грошей з метою її зарахування на поточний або Картковий рахунок Отримувача. Ініціатор та Отримувач можуть бути однією і тією ж особою.

Переказ коштів без відкриття рахунку – платіжна послуга, що надається Платнику з метою Переказу коштів у безготівковій формі Отримувачу або надавачу платіжних послуг, який діє від імені Отримувача, під час якої надавач цієї послуги не використовує відкритий у нього рахунок Платника та/або Отримувача.

Платіжна інструкція (Розпорядження) – сукупність даних в електронній формі, що містить у собі згоду Ініціатора платіжної операції з умовами надання послуг Фінансовою Компанією, параметри платіжної операції (суму, валюту, призначення платежу, відомості про Одержувача, відомості про Платника), реквізити Платіжної картки / платіжного інструмента, що є необхідними для Авторизації операції відповідно до правил МПС / надавача платіжних послуг, а також розпорядження Ініціатора Фінансовій Компанії на здійснення платіжної операції.

Платіжна картка (Картка) – електронний платіжний засіб у вигляді пластикової або іншого виду картки, емітований банком, що є членом МПС Visa або Mastercard.

Платіжна сторінка – клієнтська частина Системи Fondy, доступна у вигляді вебсторінки в мережі Інтернет, на якій відображаються умови надання послуг Фінансовою Компанією, параметри Переказу Платника, електронна форма для введення Платником реквізитів Платіжної картки і кнопка підтвердження Переказу.

Система інтернет-платежів Fondy (Система Fondy) – система дистанційного обслуговування Платників і Клієнтів, що функціонує на основі АПК Фінансової Компанії, доступ до якої здійснюється на вебсайті Фінансової Компанії.

Технологія 3D Secure – протокол обробки операцій, розроблений МПС, призначений для забезпечення додаткової безпеки операцій, що здійснюються з використанням Платіжних карток у мережі Інтернет. Зазначений протокол має назву Verified by Visa у термінології Visa та Mastercard SecureCode у термінології Mastercard. В рамках даної технології здійснюється аутентифікація Клієнта на сервері банку-емітента Картки Платника з обов’язковою генерацією одноразового цифрового пароля відповідно до стандартів МПС, необхідного для підтвердження Переказу.

Шахрайська операція – операція по Картці, що проводиться без дозволу держателя, з використанням втраченої / вкраденої / підробленої Картки або її реквізитів, отриманих шахрайським шляхом.

СVV2/CVC2 – тризначний код перевірки достовірності Платіжної картки, призначений для підтвердження операції в мережі Інтернет.

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) – перелік вимог до забезпечення безпеки даних щодо Платіжних карток та їхніх держателів, розроблених платіжними системами.

Інші терміни, які використовуються в цьому Договорі, застосовуються у значеннях, передбачених Цивільним кодексом України, Законом України «Про платіжні послуги» від 30.06.2021 № 1591-IX, Постановою НБУ «Про затвердження Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів» від 29.07.2022 № 164 та іншими нормативними актами.

1. Предмет договору

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Фінансова Компанія надає Клієнту послугу Переказу коштів без відкриття рахунку із застосуванням Платіжних карток та інших платіжних інструментів.

1.2. Ініціювання Переказів здійснюється Клієнтами дистанційно за допомогою Системи Fondy.

1.3. З метою отримання Переказів Клієнт реєструється в Системі Fondy відповідно до інструкцій, які наводяться на вебсайті Системи Fondy, та передає Фінансовій Компанії через інтерфейс облікового запису запитувані ідентифікаційні дані, реквізити поточного рахунку (в форматі IBAN) або Платіжної картки (карткового рахунку), на яку мають зараховуватись Перекази.

1.4. За рішенням Фінансової Компанії доступ до Системи Fondy може бути наданий Клієнту в інший зручний для нього спосіб, зокрема шляхом інтеграції з мобільними додатками, вебсайтами постачальників товарів і послуг.

2. Порядок укладення договору

2.1. Цей Договір укладається шляхом приєднання Клієнта до запропонованих умов з дотриманням ст. ст. 633, 634 Цивільного кодексу України. Клієнт не має права пропонувати Фінансовій Компанії свої умови Договору.

2.2. Договір укладається до першого здійснення Клієнтом будь-якої операції шляхом повного та безумовного прийняття умов Договору. Клієнт не має технічної можливості скористатися послугами Фінансової Компанії до ознайомлення з умовами Договору та їх прийняття.

2.3. Висловленням згоди Клієнта з умовами цього Договору буде вважатися акцепт оферти на Платіжній сторінці в Системі Fondy і подальше ініціювання фінансових операцій через Систему Fondy шляхом введення на сайті Фінансової Компанії реквізитів поточного рахунку в форматі IBAN, номера Платіжної картки Ініціатора та/або Отримувача Переказу, строку дії та коду CVV/CVC Картки Ініціатора Переказу, пароля 3D Secure чи іншого пароля, який направляється банком-емітентом держателю Картки.

2.4. Фінансова Компанія має право вносити зміни в Договір і додатки до Договору (далі по тексту – Зміни) шляхом публікації таких Змін на сайті www.fondy.ua. Зміни набирають чинності в термін, вказаний в самих Змінах. Зміни також можуть бути опубліковані в інших точках доступу до послуг Фінансової Компанії – вебсайтах партнерів, мобільних додатках тощо.

2.5. Клієнт висловлює згоду із запропонованими Змінами шляхом ініціювання операцій з Переказу грошових коштів або отримання Переказів за допомогою Системи Fondy на нових умовах.

2.6. Місцем укладення цього Договору є місто Київ.

3. Порядок виконання договору

3.1. Фінансова Компанія приймає до виконання Платіжні інструкції Клієнта, що надійшли протягом операційного часу, у той самий операційний день. У разі надходження Платіжних інструкцій Клієнта до Фінансової Компанії після операційного часу Фінансова Компанія приймає їх до виконання не пізніше наступного операційного дня.

Після формування еквайром або емітентом платіжного інструмента коду Авторизації за ініційованою Клієнтом платіжною операцією, для Клієнта настає момент безвідкличності Платіжної інструкції.

3.1.1. Робочий час Фінансової Компанії: у робочі дні – з 09:00 до 22:00, у святкові та вихідні дні – з 10:00 до 19:00.

3.1.2. Операційний час: цілодобово, без вихідних.

3.1.3. Максимальний час виконання платіжної операції: протягом операційного дня з моменту їх прийняття Фінансовою Компанією до виконання Платіжної інструкції.

3.2. Фінансова Компанія за Розпорядженням Платника приймає на свій поточний рахунок грошові кошти та протягом операційного дня перераховує їх на користь Одержувача.

3.3. Фінансова Компанія надає фінансові послуги Клієнту дистанційно за допомогою Системи інтернет-платежів Fondy.

3.4. Для доступу до Платіжної сторінки Системи Fondy Клієнту необхідно мати відповідне обладнання та програмне забезпечення (комп’ютер, мобільний телефон з однією із розповсюджених операційних систем та браузер), яке дозволяє за допомогою мережі Інтернет з’єднуватися із Системою Fondy та вводити на Платіжній сторінці дані, необхідні для виконання Переказу.

3.5. Для здійснення Переказу Клієнт вводить на Платіжній сторінці такі дані:

 • номер Картки Платника
 • термін дії Картки Платника
 • CVV2/CVC2-код Картки Платника
 • рахунок або номер Картки Одержувача (рахунок заповнюється автоматично у випадку сплати коштів за товари, роботи, послуги на користь заздалегідь ідентифікованого Одержувача)
 • суму Переказу в національній валюті України (сума переказу заповнюється автоматично у випадку сплати коштів за товари, роботи, послуги на користь заздалегідь ідентифікованого Одержувача)
 • інші параметри за запитом Фінансової Компанії (наприклад: прізвище та ім’я / найменування Платника та/або Одержувача Переказу тощо)

3.6. На Платіжній сторінці Фінансова Компанія надає Клієнту можливість перевірити правильність параметрів Переказу до надання згоди на проведення Переказу.

3.7. Клієнт після отримання інформації про Комісію або перевірки реквізитів документа на Переказ має право відмовитися від уже розпочатої операції, обравши відповідну команду на Платіжній сторінці.

3.8. Авторизація операцій з Переказу грошових коштів, які здійснюють Клієнти в Системі Fondy з використанням Платіжної картки, здійснюються Банком-еквайром.

3.9. Після натискання Клієнтом на Платіжній сторінці кнопки виконання Переказу Фінансова Компанія формує та направляє в Банк-еквайр авторизаційний запит на здійснення операції.

3.10. За результатами обробки авторизаційного запиту Банком-еквайром, АПК Фінансової Компанії приймає від Банку-еквайра відповідь про результат Авторизації, формує і передає на Платіжну сторінку Клієнта відповідь про успішність або відмову Авторизації.

3.11. За результатом здійснення операції АПК Фінансової Компанії формує та надає Платнику електронну квитанцію з можливістю її роздрукувати.

3.12. Обмін даними між АПК Фінансової Компанії, Банком-еквайром та Клієнтом здійснюється по захищеному протоколу передачі даних (HTTPS) в зашифрованому вигляді.

3.13. З метою забезпечення збереження даних про Платіжні картки та держателів Фінансова Компанія виконує вимоги Міжнародних платіжних систем та стандарту PCI DSS щодо забезпечення збереження, конфіденційності та безпеки інформації про держателів Платіжних карток.

3.14. З метою уникнення неакцептованих, помилкових, неналежних платіжних операцій, електронна взаємодія Фінансової Компанії із Клієнтом відбувається лише після автентифікації Клієнта, що здійснюється із застосуванням Технології 3D Secure або використанням біометричних даних Клієнта у разі користування сервісами Apple Pay та/або Google Pay.

3.15. У випадках, встановлених цим Договором та чинним законодавством України (ст.ст. 15, 21, 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX та підзаконними нормативними актами, в тому числі індивідуальної дії), Фінансова Компанія має право припинити або відмовити у здійсненні ініційованої Клієнтом або на користь Клієнта операції.

3.16. За наявності у Фінансової Компанії обґрунтованої підозри щодо Шахрайської операції із використанням Платіжної картки Клієнта або її реквізитів, а також у разі загрози безпеці виконання платіжної операції Фінансова Компанія відмовляє у здійсненні операції, про що повідомляє на Платіжній сторінці.

3.17. Фінансова Компанія встановлює Ліміти за сумами і кількістю Переказів протягом одного операційного дня, місяця тощо, а також Тарифи на надані послуги.

3.18. Приймаючи умови цього Договору, Клієнт погоджується сплачувати на користь Фінансової Компанії Комісію згідно з Тарифами, про які Клієнт буде поінформований до ініціювання Переказу за допомогою інтерфейсу Системи Fondy.

3.19. Якщо послуга з Переказу коштів надається за рахунок Отримувача, останній висловлює свою згоду з Тарифами до передання Фінансовій Компанії реквізитів свого поточного або Карткового рахунку / Платіжної картки, на які буде здійснюватись зарахування Переказу.

3.20. Розмір Комісії встановлюється і змінюється за рішенням Фінансової Компанії і може відрізнятися в залежності від суми платежу, Отримувача коштів, категорії Платників, типу Платіжної картки, платіжної системи тощо. Розмір Комісії Фінансової Компанії розраховується і повідомляється Клієнту на Платіжній сторінці до надання згоди на здійснення платіжної операції.

3.21. Послуги Фінансової Компанії не є об’єктом оподаткування ПДВ відповідно до підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 Податкового кодексу України.

4. Права та обов'язки сторін

4.1. Права Клієнта

4.1.1. Отримувати послуги Фінансової Компанії з використанням Системи Fondy.

4.1.2. Звертатися до Фінансової Компанії з запитами щодо здійснених Клієнтом операцій.

4.1.3. Безоплатно отримувати інформацію щодо діяльності Фінансової Компанії, передбачену ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» № 2664-III від 12.07.2001.

4.2. Обов’язки Клієнта

4.2.1. Ознайомитись та дотримуватись умов цього Договору.

4.2.2. Перед проведенням Переказу уважно ознайомитися з Тарифами і Лімітами Фінансової Компанії.

4.2.3. Платник зобов’язаний оплачувати вартість послуг Фінансової Компанії відповідно до встановлених Тарифів, крім випадків, коли сума Комісії стягується з Отримувача.

4.2.4. При реєстрації та при подальшому використанні Системи Fondy надавати Фінансовій Компанії достовірні дані і використовувати для проведення / отримання Переказів виключно поточні та/або Карткові рахунки / Платіжні картки, які належать йому на законних підставах з урахуванням вимог чинного законодавства України.

4.2.5. Повідомити Фінансову Компанію про факт втрати або компрометації Платіжної картки, закриття поточного рахунку, встановлення обмежень у його використанні.

4.3. Права Фінансової Компанії

4.3.1. Відмовити Клієнту в проведенні операції з Переказу грошових коштів у разі ненадання Клієнтом передбачених законодавством відомостей та/або необхідних документів.

4.3.2. Призупинити, а також відмовити в обслуговуванні у разі достатніх підстав вважати, що Клієнт здійснює підозрілі або незаконні фінансові операції.

4.3.3. Заблокувати обліковий запис Клієнта в Системі Fondy у випадках несанкціонованого доступу до неї третіми особами, а також на розсуд Фінансової Компанії в ході проведення Клієнтом операцій, визнаних Фінансовою Компанією підозрілими та/або незаконними за наявності обґрунтованої підозри, що фінансова операція або її учасники, їхня діяльність чи походження активів пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції.

4.4. Обов’язки Фінансової Компанії

4.4.1. Надавати Клієнту послуги належної якості.

4.4.2. Зберігати таємницю інформації, отриманої від Клієнта при виконанні цього Договору.

4.4.3. На запит Клієнта надавати останньому в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», інформацію, передбачену ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» № 2664-III від 12.07.2001.

4.4.4. Забезпечити виконання вимог платіжних систем, учасником яких є Фінансова Компанія, вимог МПС, стандарту PCI DSS щодо забезпечення збереження, конфіденційності та безпеки інформації про держателів Платіжних карток.

5. Порядок інформаційної взаємодії

5.1. З усіх питань, що пов’язані із виконанням платіжних операцій, Клієнт має право звернутися до служби підтримки клієнтів Фінансової Компанії в робочі дні з 09:00 до 22:00, у святкові та вихідні дні – з 10:00 до 19:00 (гаряча лінія +38 (044) 364-22-77; електронна пошта: support@fondy.eu; онлайн-чати на сайті Fondy в розділі «Контакти»).

5.2. Детальна інформація про умови надання Фінансовою Компанією платіжних послуг (зміст послуги, Тарифи, Ліміти, строки надання послуги, момент безвідкличної Платіжної інструкції тощо) наводяться в цьому Договорі та доступні Клієнту для ознайомлення цілодобово на вебсайті Фінансової Компанії за посиланням.

5.3. Відповідь на усний запит Клієнта надається співробітником служби підтримки в усній формі одразу після звернення Клієнта в реальному часі або протягом того ж робочого дня, якщо опрацювання запиту Клієнта та підготовка відповіді потребує додаткового часу.

5.4. Відповідь на запит Клієнта в чаті служби підтримки надається оператором в чаті служби підтримки протягом робочого дня.

5.5. Відповідь на письмовий запит Клієнта, надісланий на електронну пошту, надається протягом п’яти робочих днів на електронну пошту Клієнта.

5.6. Платник має самостійно контролювати правильність здійснених Фінансовою Компанією операцій.

5.7. У разі здійснення неакцептованих, помилкових, неналежних платіжних операцій з вини Фінансової Компанії Клієнт має право особисто звернутися до служби підтримки Фінансової Компанії для розгляду питання щодо відшкодування завданих Клієнту збитків.

5.8. Фінансова Компанія зобов’язується розглядати заяви (повідомлення) Клієнта щодо використання платіжного інструмента, помилкових, неналежних, неакцептованих платіжних операцій, ініційованих з використанням такого платіжного інструмента, надавати Клієнту можливість одержувати інформацію про хід розгляду заяви (повідомлення) і повідомляти в письмовій формі про результати розгляду заяви (повідомлення) у строк до 30 днів без стягнення плати.

6. Відповідальність сторін

6.1. Фінансова Компанія несе відповідальність за пряму шкоду, заподіяну Клієнту внаслідок порушення Фінансовою Компанією умов цього Договору та чинного законодавства. Граничний розмір відповідальності за реальний збиток у будь-якому випадку не може перевищувати суму проведеної Клієнтом або на користь Клієнта фінансової операції.

6.2. У випадку порушення строків виконання платіжних операцій, ініційованих Клієнтом, Фінансова Компанія сплачує Клієнту пеню в розмірі 0.01% від суми несвоєчасно виконаної операції за кожен день прострочення, але не більше 2% від суми операції.

6.3. Клієнт несе відповідальність за правильність інформації, зазначеної ним під час ініціювання або отримання Переказу коштів.

6.4. Фінансова Компанія не несе відповідальності за якість роботи обладнання, програмного забезпечення та каналів зв’язку, якими користується Клієнт при доступі до Системи Fondy.

6.5. Фінансова Компанія не несе відповідальності перед Клієнтом за дії банку-емітента.

6.6. Фінансова Компанія не несе відповідальності за якість послуг або товарів, які оплачує Клієнт за допомогою Системи Fondy, а також не несе відповідальності за зобов’язаннями Одержувачів перед Платниками.

6.7. Клієнт бере на себе всі ризики настання негативних наслідків у разі втрати (розголошення, передачі кому-небудь) свого логіна і пароля доступу, в результаті чого треті особи отримали несанкціонований доступ до облікового запису Клієнта в Системі Fondy.

7. Cтрок дії договору, порядок внесення змін до договору

7.1. Договір набирає чинності з моменту, зазначеного в п. 2.3 Договору і діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.

7.2. Після ініціювання і до завершення платіжної операції внесення змін до Договору не допускається.

7.3. Договір припиняється належним виконанням Сторонами прийнятих на себе зобов’язань.

7.4. Клієнт має право відмовитись від подальшого виконання цього Договору шляхом припинення користування послугами Фінансової Компанії. Договір припиняється на майбутнє після завершення ініційованих платіжних операцій.

7.5. Зміни та доповнення до цього Публічного договору вносяться шляхом викладення його в новій редакції, яка оприлюднюється на вебсайті Фінансової Компанії за посиланням.

7.6. Клієнт має право в будь-який час отримати доступ до поточної та всіх попередніх редакцій Публічного договору та документів, що містять інформацію про Тарифи (Комісію) і Ліміти за посиланням.

8. Порядок розгляду спорів

8.1. Усі спори, що виникають з цього Договору, вирішуються шляхом переговорів. Спори, з яких Сторони не прийдуть до згоди в ході переговорів, передаються на розгляд суду.

8.2. З питань захисту своїх прав Клієнт має право звернутися до Національного банку України.

9. Форс-мажор

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання умов цього Договору, якщо таке невиконання є наслідком обставин надзвичайного характеру, а саме: військових дій, проведення антитерористичної операції на території, де здійснює діяльність одна із Сторін Договору, введення надзвичайного стану, страйків, заворушень, аварій, стихійних лих, природних явищ, змін у законодавстві України, діяльності державних органів, що обмежує можливість Фінансової Компанії виконувати умови цього Договору, а також інших подій, які прямо перешкоджають виконанню умов цього Договору і які Сторони не могли передбачити або запобігти розумними діями.

9.2. Строк виконання зобов’язань Сторін, які передбачені цим Договором, продовжується на строк дії обставин форс-мажору.

Інформація про фінансову компанію

 • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЕЛАЄНС”»
 • Код ЄДРПОУ: 38905834
 • Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи у Нацкомфінпослуг серії ФК №419 від 22.10.2013 р.
 • Ліцензія НБУ на надання фінансових платіжних послуг (переказ коштів без відкриття рахунків) від 30.04.2023 № 21/778-рк
 • Місцезнаходження: Україна, 01133, місто Київ, вулиця Коновальця Євгена, будинок 36-Д, приміщення 12, офіс 1
 • Телефон служби підтримки: +38 (044) 364-22-77, +38 (094) 910-08-37
 • Телефон Національного банку України: +38 (044) 230-18-44

Додаток №1 – Типи платіжних карток і тарифи на обслуговування

Типи платіжних картокРозмір винагороди (комісії) Фінансової Компанії
Міжнародні платіжні системи Visa і Mastercardдо 2.5% від суми кожного успішного переказу

 

Додаток №2 – Ліміти на здійснення фінансових операцій

Операції зі списання коштів із платіжних карток Платників:

 • 14 999 грн – максимальна сума однієї операції, без врахування комісії
 • 75 000 грн – максимальна сума операцій на один день по одній картці, без врахування комісії
 • 150 000 грн – максимальна сума операцій на місяць по одній картці, без врахування комісії
 • 25 – максимальна кількість операцій на день по одній картці
 • 100 – максимальна кількість операцій на місяць по одній картці

Операції із зарахування коштів на поточний або картковий рахунок Отримувача:

 • 14 999 грн – максимальна сума однієї операції, без врахування комісії
 • 75 000 грн – максимальна сума операцій на один день по одній картці, без врахування комісії
 • 150 000 грн – максимальна сума операцій на місяць по одній картці, без врахування комісії
 • 25 – максимальна кількість операцій на день по одній картці
 • 100 – максимальна кількість операцій на місяць по одній картці

Клієнт підтверджує, що повністю ознайомлений із зазначеними в цьому Додатку умовами оплати винагороди (комісії) Фінансової Компанії за виконувані фінансові операції згідно з ними і приймає умови оплати винагороди Фінансової Компанії  в цілому і без будь-яких винятків.