Публічний договір

про надання фінансових послуг з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків
Преамбула

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЕЛАЄНС”» (свідоцтво про реєстрацію фінансової установи у Нацкомфінпослуг серії ФК №419 від 22.10.2013; ліцензія НБУ на здійснення переказів національної валюти без відкриття рахунків №21 від 20.11.2014) (далі за текстом – Фінансова Компанія) укласти договір на Переказ грошових коштів у національній валюті без відкриття рахунків із будь-якою юридичною особою, фізичною особою-підприємцем або фізичною особою, яка тимчасово або постійно проживає  на території України, яка має повну та нічим не обмежену правоздатність і дієздатність, а також усвідомлює юридичне значення своїх дій та їх правові наслідки.

Якщо Ви не згодні з будь-яким із пунктів цього Договору чи Вам не зрозуміло яке-небудь положення цього Договору, пропонуємо Вам відмовитися від запропонованих послуг, оскільки даний Договір є договором приєднання (стаття 634 Цивільного кодексу України) і може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого Договору в цілому.

Терміни, що використовуються в цьому договорі, та їхні визначення

Авторизація операції (Авторизація) – процедура отримання дозволу на проведення операції з використанням Платіжної картки.

Апаратно-програмний комплекс (АПК) – сукупність взаємодіючих між собою апаратних засобів, прикладного програмного забезпечення та каналів зв’язку, що утворюють засіб для збору, захисту, обробки, зберігання і передавання даних.

Банк-еквайр – банківська установа, член (учасник) МПС, з яким у Фінансової Компанії укладено договір на еквайринг операцій з використання Платіжних карток.

Картковий рахунок – поточний/особовий рахунок, операції за яким здійснюються з використанням Платіжної картки.

Клієнт – юридична особа, фізична особа-підприємець або фізична особа, яка має відкритий поточний або картковий рахунок в банківській установі і звернулася до Фінансової Компанії по надання фінансових послуг. Для цілей цього Договору Клієнтом є Платник та/або Отримувач.

Комісія – сума коштів, яку сплачує Платник або Одержувач на користь Фінансової Компанії за здійснення операції з Переказу коштів.

Міжнародна платіжна система (МПС) – платіжна система, в якій платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою діяльність на території двох і більше країн та забезпечує проведення переказу коштів у межах цієї платіжної системи, у тому числі з однієї країни в іншу. В цьому Договорі під МПС розуміються Visa і Mastercard.

Переказ коштів (Переказ) – фінансова операція, зміст якої полягає в русі певної суми грошей з метою її зарахування на поточний або картковий рахунок Отримувача. Ініціатор та Отримувач можуть бути однією і тією ж особою.

Платіжна картка (Картка) – електронний платіжний засіб у вигляді пластикової або іншого виду картки, емітований банком, що є членом МПС Visa або Masterсard.

Розпорядження Платника (Розпорядження) – сукупність даних в електронній формі, що формуються за результатами обробки запитів Платника на здійснення операцій в Системі Fondy, які враховуються в АПК під унікальним номером і датою формування і містять у собі: обов’язкові реквізити Переказу – суму, валюту, призначення, платіжні реквізити Одержувача Переказу, реквізити Платіжної картки, необхідні для авторизації операції відповідно до правил МПС, а також розпорядження (підтвердження) Платника Фінансовій Компанії на проведення операції.

Система інтернет-платежів Fondy (Система Fondy) – система дистанційного доступу до послуг Фінансової Компанії, що функціонує на основі АПК Фінансової Компанії, доступ до якої здійснюється через вебсторінку в мережі Інтернет за адресою www.fondy.ua, за допомогою інтерфейсу якої Клієнт створює облікові записи та/або ініціює або отримує Перекази грошових коштів, використовуючи реквізити Платіжних карток (формує і передає Фінансовій Компанії електронні Розпорядження з реквізитами платежу), а також надає Платнику інформацію про здійснені транзакції.

Фінансові послуги з переказу кошів у національній валюті без відкриття рахунків (Фінансові послуги) – діяльність Фінансової Компанії, що включає в себе послуги з приймання Переказів на користь Клієнта, а також Переказ коштів за дорученням Клієнта на користь третіх осіб або на інший рахунок Клієнта.

PCІ DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) – перелік вимог до забезпечення безпеки даних щодо електронних платіжних засобів і їхніх держателів, розроблених платіжними системами.

Інші терміни, які використовуються в цьому Договорі, вживаються у значеннях, передбачених Цивільним кодексом України, Законом України «Про платіжні послуги» від 30.06.2021 №1591-IX, постановою НБУ «Про затвердження Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів» від 29.07.2022 №164 та іншими нормативними актами.

1. Предмет договору

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, а також Правилами про Переказ коштів в національній валюті без відкриття рахунків ТОВ «ФК “ЕЛАЄНС”», Фінансова Компанія надає фінансові послуги Клієнту зі здійснення Переказів грошових коштів в національній валюті без відкриття рахунків з використанням Платіжних карток.

1.2. Ініціювання Переказів здійснюється Клієнтами за допомогою Системи Fondy.

1.3. З метою отримання Переказів Клієнт реєструється в Системі Fondy відповідно до інструкції, які наводяться на вебсайті Системи Fondy, та передає Фінансовій Компанії через інтерфейс облікового запису запитувані ідентифікаційні дані, реквізити поточного рахунку (в форматі IBAN), або Платіжної картки (карткового рахунку), на яку мають зараховуватись Перекази.

1.4. За рішенням Фінансової Компанії доступ до Системи Fondy може бути наданий Клієнту в інший зручний для нього спосіб, зокрема шляхом інтеграції з мобільними додатками, вебсайтами постачальників товарів та послуг.

2. Порядок укладення договору

2.1. Цей Договір укладається шляхом приєднання Клієнта до запропонованих умов з дотриманням ст. ст. 633, 634 Цивільного кодексу України. Клієнт не має права пропонувати Фінансовій Компанії свої умови Договору.

2.2. Договір укладається до першого здійснення Клієнтом будь-якої операції шляхом повного та безумовного прийняття умов Договору. Клієнт не має технічної можливості скористатися послугами Фінансової Компанії до ознайомлення з умовами Договору та їх прийняття.

2.3. Висловленням згоди Клієнта з умовами цього Договору буде вважатися акцепт оферти на платіжній сторінці в Системі Fondy і подальше ініціювання фінансових операцій через Систему Fondy шляхом введення на сайті Фінансової Компанії реквізитів поточного рахунку в форматі IBAN, номера Платіжної картки ініціатора та/або Отримувача Переказу, строку дії та коду CVV/CVC Картки ініціатора Переказу, пароля 3D Secure чи іншого пароля, який направляється банком-емітентом держателю Картки.

2.4. Фінансова Компанія має право вносити зміни в Договір і додатки до Договору (далі по тексту – Зміни) шляхом публікації таких Змін на сайті www.fondy.ua. Зміни набирають чинності в термін, вказаний в самих Змінах. Зміни також можуть бути опубліковані в інших точках доступу до послуг Фінансової Компанії – вебсайтах партнерів, мобільних додатках тощо.

2.5. Клієнт висловлює згоду із запропонованими Змінами шляхом ініціювання операцій з Переказу грошових коштів або отримання Переказів за допомогою Системи Fondy на нових умовах.

2.6. Місцем укладення цього Договору є місто Київ.

3. Порядок виконання договору

3.1. Фінансова Компанія за Розпорядженням Платника приймає на свій поточний рахунок грошові кошти та протягом операційного дня, але не більше 30 (тридцяти) календарних днів з моменту ініціювання Переказу, перераховує їх на користь Одержувача.

3.2. У випадках, встановлених Правилами про Переказ коштів в національній валюті без відкриття рахунків ТОВ «ФК ”ЕЛАЄНС”» та чинним законодавством України (ст.ст. 15, 21, 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 №361-IX та підзаконними нормативними актами, в тому числі індивідуальної дії), Фінансова Компанія має право припинити або відмовити у здійснення ініційованої Клієнтом або на користь Клієнта операції.

3.3. Авторизація операцій з Переказу грошових коштів, які здійснюють Клієнти в Системі Fondy з використанням Платіжної картки, здійснюється Банком-еквайром

3.4. Фінансова Компанія встановлює Ліміти за сумами і кількістю Переказів протягом одного операційного дня, місяця тощо, а також Тарифи на надані послуги.

3.5. Приймаючи умови цього Договору, Клієнт погоджується сплачувати на користь Фінансової Компанії Комісію згідно з Тарифами, про які Клієнт буде поінформований до ініціювання Переказу за допомогою інтерфейсу Системи Fondy.

3.5.1. Якщо послуга з Переказу коштів надається за рахунок Отримувача, останній висловлює свою згоду з Тарифами до передання Фінансовій Компанії реквізитів свого поточного або карткового рахунку / Платіжної картки, на які буде здійснюватися зарахування Переказу.

3.5.2. Розмір Комісії встановлюється і змінюється за рішенням Фінансової Компанії і може відрізнятися в залежності від суми платежу, Отримувача коштів, категорії Платників, типу Платіжної картки, платіжної системи тощо.

3.5.3. Фінансова Компанія надає держателю Платіжної картки можливість перевірити реквізити документа на Переказ до надання держателем згоди на проведення Переказу.

3.5.4. Клієнт після отримання інформації про Комісію або перевірки реквізитів документа на Переказ має право відмовитися від уже розпочатої операції, обравши відповідну команду на інтерфейсі Системи Fondy.

3.6. За результатом проведення операції Фінансова Компанія формує для Клієнта квитанцію в електронному вигляді з можливістю роздрукувати (Зразок квитанції).

3.7. Послуги Фінансової Компаніє не є об’єктом оподаткування ПДВ відповідно до підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 Податкового кодексу України.

4. Права та обов'язки сторін

4.1. Права Клієнта

4.1.1. Отримувати послуги Фінансової Компанії з використанням Системи Fondy.

4.1.2. Звертатися до Фінансової Компанії з запитами щодо здійснених Клієнтом операцій.

4.1.3. Отримувати інформацію щодо діяльності Фінансової Компанії, передбачену ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» №2664-III від 12.07.2001.

4.2. Обов’язки Клієнта

4.2.1. Ознайомитись та дотримуватись умов цього Договору, а також Правил про Переказ коштів в національній валюті без відкриття рахунків ТОВ «ФК ”ЕЛАЄНС”».

4.2.2. Перед проведенням Переказу уважно ознайомитися з Тарифами і Лімітами Фінансової Компанії.

4.2.3. Платник зобов’язаний оплачувати вартість послуг Фінансової Компанії відповідно до встановлених Тарифів, крім випадків коли сума Комісії стягується з Отримувача.

4.2.4. При реєстрації та при подальшому використанні Системи Fondy надавати Фінансовій Компанії достовірні дані і використовувати для проведення/отримання Переказів виключно поточні та/або карткові рахунки / Платіжні картки, які належать йому на законних підставах з урахуванням вимог чинного законодавства України.

4.2.5. Повідомити Фінансову Компанію про факт втрати або компрометації Платіжної картки, закриття поточного рахунку, встановлення обмежень у його використанні.

4.3. Права Фінансової Компанії

4.3.1. Відмовити Клієнту в проведенні операції з Переказу грошових коштів у разі ненадання Клієнтом передбачених законодавством відомостей та/або необхідних документів.

4.3.2. Призупинити, а також відмовити в обслуговуванні у разі достатніх підстав вважати, що Клієнт здійснює підозрілі або незаконні фінансові операції.

4.3.3. Заблокувати обліковий запис Клієнта в Системі Fondy у випадках несанкціонованого доступу до нього третіми особами, а також на розсуд Фінансової Компанії в ході проведення Клієнтом операцій, визнаних Фінансовою Компанією підозрілими та/або незаконними за наявності обґрунтованої підозри, що фінансова операція або її учасники, їхня діяльність чи походження активів пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції.

4.4. Обов’язки Фінансової Компанії

4.4.1. Надавати Клієнту послуги належної якості.

4.4.2. Зберігати таємницю інформації, отриманої від Клієнта при виконанні цього Договору.

4.4.3. На запит Клієнта надавати останньому в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», інформацію, передбачену ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» №2664-III від 12.07.2001.

4.4.4. Забезпечити виконання вимог платіжних систем, учасником яких є Фінансова Компанія, вимог МПС, стандарту PCI DSS щодо забезпечення збереження, конфіденційності та безпеки інформації про держателів Платіжних карток.

5. Відповідальність сторін

5.1. Фінансова Компанія несе відповідальність за пряму шкоду, заподіяну Клієнту внаслідок порушення Фінансовою Компанією умов цього Договору та чинного законодавства. Граничний розмір відповідальності за реальний збиток у будь-якому випадку не може перевищувати суму проведеної Клієнтом або на користь Клієнта фінансової операції.

5.2. Клієнт несе відповідальність за правильність інформації, зазначеної ним під час ініціювання або отримання Переказу коштів.

5.3. Фінансова Компанія не несе відповідальності за якість роботи обладнання, програмного забезпечення та каналів зв’язку, якими користується Клієнт при доступі до Системи Fondy.

5.4. Фінансова Компанія не несе відповідальності перед Клієнтом за дії банку-емітента.

5.5. Фінансова Компанія не несе відповідальності за якість послуг або товарів, які сплачує Клієнт за допомогою Системи Fondy, а також не несе відповідальності за зобов’язаннями Одержувачів перед Платниками.

5.6. Клієнт бере на себе всі ризики настання негативних наслідків у разі втрати (розголошення, передачі кому-небудь) свого логіна і пароля доступу, в результаті чого треті особи отримали несанкціонований доступ до облікового запису Клієнта в Системі Fondy.

6. Cтрок дії договору

6.1. Договір набирає чинності з моменту, зазначеного в п. 2.3 Договору і діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.

6.2. Клієнт має право відмовитись від подальшого виконання цього Договору шляхом припинення користування послугами Фінансової Компанії. Договір припиняється на майбутнє після завершення ініційованих Переказів.

7. Порядок розгляду спорів

7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору, вирішуються шляхом переговорів. Спори, з яких Сторони не прийдуть до згоди в ході переговорів, передаються на розгляд суду.

8. Форс-мажор

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання умов цього Договору, якщо таке невиконання є наслідком обставин надзвичайного характеру, а саме: військових дій, проведення антитерористичної операції на території, де здійснює діяльність одна зі Сторін Договору, введення надзвичайного стану, страйків, заворушень, аварій, стихійних лих, природних явищ, змін у законодавстві України, діяльності державних органів, що обмежують можливість Фінансової Компанії виконувати умови цього Договору, а також інших подій, які прямо перешкоджають виконанню умов цього Договору і які Сторони не могли передбачити або запобігти розумними діями.

8.2. Строк виконання зобов’язань Сторін, які передбачені цим Договором, продовжується на строк дії обставин форс-мажору.

Інформація про фінансову компанію

 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія “ЕЛАЄНС”»
 • Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи у Нацкомфінпослуг серії ФК №419 від 22.10.2013 р.
 • Ліцензія НБУ на здійснення переказів національної валюти без відкриття рахунків №21 від 20.11.2014 р.
 • Місцезнаходження: Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, будинок 14
 • Код ЄДРПОУ: 38905834
 • Телефон служби підтримки: +38 (044) 364-22-77
 • Телефон Національного банку України: +38 (044) 230-18-44

Додаток №1 – Тарифи

Типи платіжних картокРозмір винагороди (комісії) Фінансової Компанії
Міжнародні платіжні системи Visa і Mastercard 3.5% від суми кожного успішного переказу*

 

* Комісійна винагорода утримується Фінансовою Компанією за рахунок Отримувача шляхом зменшення суми переказу, який підлягає зарахуванню на поточний або картковий рахунок Отримувача, на суму комісійної винагороди Фінансової Компанії.

Додаток №2 – Лiмiти

Операції зі списання коштів із платіжних карток Платників:

 • 14 999 грн – максимальна сума однієї операції, без врахування комісії;
 • 50 000 грн – максимальна сума операцій на один день по одній картці, без врахування комісії;
 • 150 000 грн – максимальна сума операцій на місяць по одній картці, без врахування комісії;
 • 25 – максимальна кількість операцій на день по одній картці;
 • 100 – максимальна кількість операцій на місяць по одній картці.

Операції із зарахування коштів на поточний або картковий рахунок Отримувача:

 • 14 999 грн – максимальна сума однієї операції, без врахування комісії;
 • 50 000 грн – максимальна сума операцій на один день по одній картці, без врахування комісії;
 • 150 000 грн – максимальна сума операцій на місяць по одній картці, без врахування комісії;
 • 25 – максимальна кількість операцій на день по одній картці;
 • 100 – максимальна кількість операцій на місяць по одній картці.

Клієнт підтверджує, що повністю ознайомлений із зазначеними в цьому Додатку умовами оплати винагороди (комісії) Фінансової Компанії за виконувані фінансові операції згідно з ними і приймає умови оплати винагороди Фінансової Компанії  в цілому і без будь-яких винятків.

Чат