Офіційні правила

участі в онлайн-проєкті «Гра в довгу, 3 сезон»

1. Організатором і Виконавцем онлайн-проєкту «ГРА В ДОВГУ» (надалі – Проєкт) є БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ПРОМПРИЛАД”», що знаходиться за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вулиця Академіка Сахарова, будинок 23-ж, корпус 5 (надалі – Організатор).

2. Проєкт проводиться на території України, окрім тимчасово окупованих територій і території проведення Операції об’єднаних сил (ООС), на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (надалі – Місце / Територія проведення Проєкту).

3. Загальний період проведення Проєкту: з «1» квітня 2024 року до «10» червня 2024 року включно (надалі – Період проведення Проєкту).

4. Увага! Цей Проєкт не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди.

5. До участі у Проєкті запрошуються:

 • дієздатні громадяни України, яким на момент проведення Проєкту виповнилося 18 років;
 • громадяни, які мають намір вести підприємницьку діяльність на території України;
 • громадяни, які володіють діючим бізнесом або мають план запустити бізнес у найближчому майбутньому;
 • громадяни, які зареєструвались у відповідній формі реєстрації та які в Період проведення Проєкту виконали умови, викладені в цих Правилах (надалі – Учасники / Учасники Проєкту).

6. За результатами проведення Проєкту буде обрано топ-300 фіналістів, які отримають право участі у фінальній бізнес-події. Топ-300 фіналістів визначаються за рейтингом Учасників, що будується за двома показниками:

 • найбільша сукупна кількість балів за всі тести;
 • найменший загальний час проходження всіх тестів.

Тестування проводиться у чат-боті.

У першому турі тест до кожного навчального модуля містить 4 запитання з 4 варіантами відповідей у кожному. Бали зараховуються за такими критеріями:

 • кожен із тестів можна пройти лише 1 раз;
 • лише 1 відповідь до кожного із запитань тесту є правильною, і її не можна редагувати після вибору;
 • за кожну правильну відповідь Учасник може отримати максимум 5 балів, бали нараховуються за таким принципом:
  • до 5 хв на тест – 5 балів за кожну правильну відповідь;
  • до 7 хв на тест – 4 бали за кожну правильну відповідь;
  • до 10 хв на тест – 3 бали за кожну правильну відповідь;
  • понад 10 хв на тест – 1 бал за кожну правильну відповідь;
  • за неправильну відповідь – 0 балів.

У другому турі тест до кожного навчального модуля містить 7 запитань із 4 варіантами відповідей у кожному. Бали зараховуються за такими критеріями:

 • кожен із тестів можна пройти лише 1 раз;
 • лише 1 відповідь до кожного із запитань тесту є правильною, і її не можна редагувати після вибору;
 • за кожну правильну відповідь Учасник може отримати максимум 5 балів, бали нараховуються за таким принципом:
  • до 6 хв на тест – 5 балів за кожну правильну відповідь;
  • до 8 хв на тест – 4 бали за кожну правильну відповідь;
  • до 10 хв на тест – 3 бали за кожну правильну відповідь;
  • понад 10 хв на тест – 1 бал за кожну правильну відповідь;
  • за неправильну відповідь – 0 балів.

У третьому турі проводиться загальний підсумковий тест по модулях усіх трьох турів, він містить 35 запитань із 4 варіантами відповідей у кожному. Бали зараховуються за такими критеріями:

 • кожен із тестів можна пройти лише 1 раз;
 • лише 1 відповідь до кожного із запитань тесту є правильною, і її не можна редагувати після вибору;
 • за кожну правильну відповідь Учасник може отримати максимум 5 балів, бали нараховуються за таким принципом:
  • до 25 хв на тест – 5 балів за кожну правильну відповідь;
  • до 30 хв на тест – 4 бали за кожну правильну відповідь;
  • до 35 хв на тест – 3 бали за кожну правильну відповідь;
  • понад 35 хв на тест – 1 бал за кожну правильну відповідь;
  • за неправильну відповідь – 0 балів.

7. Учасниками Проєкту не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов цих Правил:

 • Організатор / Виконавець;
 • працівники Організатора / Виконавця та члени їхніх сімей;
 • власники чи представники Організатора / Виконавця та члени їхніх сімей;
 • власники та працівники рекламних агентств і партнерів, залучених до організації та проведення Проєкту, та члени їхніх сімей;
 • іноземці та особи без громадянства;
 • участь у Проєкті обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України;
 • особи, що не зареєструвались у встановленому порядку та/або не прийняли ці Правила.

8. Участь у Проєкті недієздатних та обмежено дієздатних осіб здійснюється через їхніх законних представників у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9. Організатор Проєкту не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Проєкту.

10. Учасники зобов’язуються:

 • дотримуватися вимог цих Правил і норм чинного законодавства України;
 • вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах або у відповідних формах для реєстрації, зокрема ПІБ, електронну пошту, телефон, місто проживання, назву компанії чи робочої посади. Кожен Учасник може зареєструватись лише один раз;
 • свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Проєкту;
 • не передавати іншим особам відео-, аудіозаписи лекцій, не записувати та/або не викладати їх у загальний доступ, що дозволяє ознайомитись із ними необмеженій кількості осіб. Ці обмеження також поширюються на передачу інформації іншим Учасникам незалежно від ступеня родинної спорідненості чи перебування двох Учасників Проєкту у шлюбі;
 • не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника у Проєкті;
 • внести плату встановленого розміру у спосіб, визначений Організатором.

11. Беручи участь у Проєкті, Учасник погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з цими Правилами.

12. Беручи участь у Проєкті, Учасник розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Організатором / Виконавцем або залученими ним третіми особами з метою проведення Проєкту, вчинення всіх необхідних пов’язаних із ним дій (у тому числі, але не виключно, інформування про результати Проєкту в рекламі та в інший спосіб), а також подальшого можливого надсилання Учаснику інформації, в т. ч. рекламного характеру, про наступні заходи / активності / акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними цими Правилами. Приймаючи умови цих Правил, Учасники тим самим надають згоду на обробку персональних даних (у тому числі на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем без отримання додаткового, окрім визначеного в цих Правилах, дозволу на здійснення такої обробки) з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими ним особами та підтверджують своє повне розуміння та необхідну поінформованість щодо мети обробки інформації, що надається. Обробка персональних даних здійснюється Організатором із дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження.

13. Беручи участь у Проєкті, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним під час реєстрації інформації про себе Організатором із маркетинговою та/або будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т. ч. шляхом передачі третім особам, які задіяні в реалізації Проєкту) та обсяг наданої згоди, зокрема на безоплатне використання його імені, прізвища або інших матеріалів про нього для цілей реалізації Проєкту без будь-яких обмежень за територією, часом і способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

14. Беручи участь у Проєкті, кожен Учасник підтверджує, що з моменту початку його участі у Проєкті він належним чином повідомлений (без необхідності додаткового письмового повідомлення) про мету збору його персональних даних, зокрема наданих ним під час реєстрації, та ознайомлений із правами, передбаченими Законом України «Про захист персональних даних» (отримувати відомості про місце розташування Організатора як володільця / розпорядника його персональних даних; вимагати від Організатора як володільця / розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних; застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних).

15. Беручи участь у Проєкті, кожен Учасник підтверджує свою згоду на обробку персональних даних. Організатор / Виконавець у подальшому не зобов’язується вчиняти додаткові дії, пов’язані з отриманням згоди на обробку таких персональних даних.

16. Кожен Учасник погоджується з умовою про те, що будь-які кошти, сплачені ним або іншою особою в його інтересах у рамках участі у Проєкті, не підлягають поверненню, якщо Учасник відмовиться від подальшої участі у Проєкті незалежно від причин такої відмови.

17. Учасник Проєкту, що не погоджується з умовами цих Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу участь у Проєкті.

18. Учасник Проєкту, що не виконує чи неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на подальшу участь у Проєкті. Організатор залишає за собою право відсторонити від участі у Проєкті Учасників, які порушили положення та вимоги цих Правил.

19. Для участі у Проєкті особі, що відповідає вимогам п. 5 Правил, необхідно зареєструватися згідно зі встановленою процедурою та прийняти умови цих Правил.

20. Організатор не несе відповідальності за роботу та будь-які помилки провайдерів інтернету й операторів зв’язку, внаслідок яких електронні відправлення / листи / коментарі не надійшли, надійшли із запізненням, їх було загублено чи пошкоджено.

21. Учасник, що вважається на розсуд Організатора таким, що порушив будь-які правила Проєкту, в будь-якому випадку втрачає право на участь у Проєкті та підлягає виключенню зі списку Учасників Проєкту. Рішення про відмову в наданні зазначеної можливості приймає Організатор. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. Організатор не повинен давати пояснення щодо прийняття того чи іншого рішення.

21.1 При виконанні завдань Проєкту Учасники зобов’язуються дотримуватися принципів академічної доброчесності, зокрема:

 • виконувати завдання самостійно;
 • не публікувати, не передавати й не поширювати будь-яким способом відповіді на завдання, які впливають на оцінювання;
 • не надавати доступ до облікового запису іншим людям.

21.2 Організатор при підозрі порушення Учасником будь-якого з правил Проєкту може направити його на процедуру верифікації даних чи додаткової перевірки доброчесності у форматі на розсуд Організатора і виключити Учасника з Проєкту при негативному результаті верифікації даних чи перевірки доброчесності. Учасник виключається Організатором із Проєкту за неуспішне проходження перевірки, відмову від проходження перевірки чи непроходження перевірки з будь-яких причин.

21.3 Організатор має право враховувати критерій швидкості виконання завдань Учасниками Проєкту як підставу для застосування процедури верифікації даних Учасника або перевірки доброчесності Учасника. У разі непроходження однієї з процедур перевірки Учасника може бути виключено за рішенням Організатора.

21.4 Організатор приймає рішення про виключення Учасника з Проєкту, якщо є підстави вважати, що Учасник використовує ще один акаунт, бот чи профіль іншого Учасника для отримання переваги, оскільки це є порушенням правил Проєкту.

22. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором та не підлягає оскарженню.

23. Якщо будь-яке положення цих Правил буде визнане недійсним чи таким, що не відповідає вимогам законодавства України, ці Правила залишаються чинними та продовжують діяти без цього положення або, у разі неможливості подальшої дії цих Правил, рішення щодо Правил приймається Організатором.

24. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Проєкті кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден із цими Правилами, буде їх дотримуватися та зобов’язується їх виконувати, що він ознайомлений із правами, які стосуються обробки та зберігання його персональних даних.

25. Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками Проєкту, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

26. Організатор залишає за собою право скасувати Проєкт та/або змінити умови Проєкту у будь-який момент.

27. Інформування Учасників проводиться шляхом розміщення цих Правил на сайті протягом усього Періоду проведення Проєкту.

28. Ці Правила набувають чинності з дати їх оприлюднення на сайті. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Проєкту з дотриманням вимог чинного законодавства України. Вказані зміни можливі у випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами / доповненнями до цих Правил.

29. У випадку настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), які можуть мати місце під час проведення Проєкту, наприклад закриття / обмеження доступу до базового месенджера проведення Проєкту, Організатор у межах трьох діб повідомляє про оновлений подальший формат участі у Проєкті та залишає за собою право змінити Правила та умови проведення Проєкту в частині способу та платформи для оцінювання результатів Учасників, а також підходу до визначення місць Учасників у рейтингу.